Emlak Danışmanlığı Kanun Tasarısı

25 Mart 2015 Çarşamba Yazan: Aziz Kaçmaz 5416 kişi okudu.
Emlak Müşavirliği Kanun Tasarısı, Mutabakat Metni 24.03.2015 tarihinde İstanbul Ticaret Odası (İTO) Türkiye Emlakçı Odaları, dernekleri ve konfederasyonlarının katılımı ile imzalandı.

Emlak Danışmanlığı Kanun Tasarısı, Mutabakat Metni Aşağıdaki Gibidir.
---------------------------------------------------------------------------------------------

EMLÂK DANIŞMANLIĞI KANUNU TASARISI

RİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; hak sahiplerinin talebi üzerine hizmet sözleşmesi  yaparak taşınmazların alımı, satımı, kiralanması ile irtifak hakkı, rehin, diğer sınırlı aynî haklar ve şahsi hakların tesisi gibi işlemlerde danışmanlık, mesleki alanına yönelik bilirkişilik ile gayrimenkul rayiç bedel araştırması ve belirlemesini yapan, konut kredisi ürünlerinin tanıtım  ve tüm  bu işlemlerle ilgili form, beyanname ve diğer belgeleri düzenleyerek bu konularda taraflarla ve onlar adına ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında iş takibi ve aracılık yapan Emlâk Danışmanlarının faaliyet, yetki, sorumluluk ve denetimlerine ait esasları düzenlemektir.

(2) Bu Kanun, Emlâk Danışmanlarının kuruluş, Lisans, görev, sözleşme, ücret, hak yetki ve sorumlulukları ile diğer hükümleri kapsar.

Tanımlar 
MADDE 2- (1) Bu Kanunda geçen;

a)  BAKANLIK : T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
b)  TOBB : 5174  sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu” hükümleri gereğince kurulan “Türkiye        Odalar ve Borsalar Birliği’ni,

 c) TESK : 5362 sayılı “Esnaf Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu” hükümleri gereği kurulan “Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar       konfederasyonu’ nu,

ç) TEDAB :  Türkiye Emlak Danışmanları Birliği’ni 
d) İhtisas Emlâk Meslek Odası: 5362 sayılı “Esnaf Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu” nun 3. maddesinin  (e)  fıkrası hükümlerine göre Emlâkçılık mesleğini ifa eden gerçek kişilerin kayıt oldukları “İhtisas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları” nı

e) Karma Emlâk Meslek Odası: 5362 sayılı “Esnaf Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu” nun 3. maddesinin (f) fıkraları hükümlerine göre Emlâkçılık mesleğini ifa eden gerçek kişilerin kayıt oldukları “Karma  Esnaf ve Sanatkarlar Odaları” nı,

f) Ticaret Odası : 5174 sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu” hükümleri gereğince kurulan Ticaret Odaları ile Ticaret ve Sanayi Odaları’ nı,

g) Meslek Komitesi: 5174  sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu” nun 14. maddesi hükümleri gereğince Ticaret Odası bünyesinde Emlâkçılık mesleğini ifa eden gerçek ve tüzel kişilerin kayıt oldukları Meslek Komitesi’ ni,

h) İlgili Meslek Odası: Ticaret Odası,  İhtisas Emlâk Meslek Odası ve Karma Emlâk Meslek Odası’ nı

 ı) İlgili Meslek Odaları Üst Kuruluşları:  TOBB ve TESK’

i) Lisans: Emlâk Danışmanlığı Lisansı’ nı, ifade eder.

--------------------------------------------------------------------

İKİNCİ BÖLÜM

Emlâk Danışmanı Olmanın Şartları, Lisans Alınması ve Lisans İptali 

Genel Şartlar

MADDE 3- (1) Emlâk Danışmanı olabilmenin genel şartları şunlardır: 

a) Türk vatandaşı olmak veya yabancı uyruğunda bulunmakla beraber Türkiye’de sanat  ve ticaretini yürütmeye izinli olmak,           b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, 
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
ç) Türkiye’de ikâmet etmek,

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, millî savunmaya, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan veya zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hükümlü bulunmamak,
e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda  memuriyetten çıkarılmamış olmak.

Özel Şartlar
MADDE 4- (1) Emlâk Danışmanı olabilmenin özel şartları şunlardır:
a) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumları veya Tapu ve Kadastro Meslek Yüksek Okulu ve Harita ve Kadastro Meslek Yüksek Okulu ile Emlâk ve Emlâk yönetimi adı altında eğitim veren en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak, 
b) Lisans sınavını kazanmış olmak,
c) Staj olarak Türkiye Emlak Danışmanları Birliğince verilecek üç aylık teorik eğitimi ve  üç  aylık uygulama eğitimi olmak üzere toplam altı aylık eğitimi tamamlamış olmak,
ç) Lisans almış olmak,
d) Lisans sahibi tüzel kişi temsilcisi ile gerçek kişilerin İlgili Meslek Odalarına (Ticaret Odaları’ nda Meslek Komiteleri) kayıtlı olması.

nav,  Lisans, Kimlik Belgesi ve Lisans Ücreti
MADDE 5- (1) Lisans sınavına giriş şekil ve şartları düzenlenecek Sınav yönetmenliği hükümleri ile belirlenir.
 (2) Lisans sınavı, Türkiye Emlak Danışmanları Birliği tarafından merkezi sistemle yapılır veya yaptırılır. Lisans sınavında başarılı olarak Emlâk Danışmanı olmaya hak kazananlara Türkiye Emlak Danışmanları  Birliği tarafından Lisans ve kimlik belgesi verilir.
(3) Verilecek Lisanslar Türkiye Emlak Danışmanları Birliği Lisans kayıt defterine ve sicil defterine kaydedilir.
(4) Lisans Belgesi ücretleri şahıslar ve şirketler için ayrı ayrı Türkiye Emlak Danışmanları Birliği tarafından tespit edilir bir defaya mahsus olmak üzere ödenir. Bedeli Türkiye Emlak Danışmanları Birliği hesabına yatırılır.

Yemin
MADDE 6- (1) Lisans sahibi bu kanun kapsamındaki görevine fiilen başlamadan önce o yer sulh hukuk mahkemesinde veya Emlak Danışmanlığı Birliği’nin belirlediği yer ve zamanda  Emlak Danışmanlığı mesleğini yerine getirirken kamu hizmeti gereklerine, Anayasaya, kanunlara, ilgili mevzuat hükümlerine, meslek kuralları ile ahlak kurallarına uyacağına, mesleğini tam, bağımsız ve dürüstlükle yerine getireceğine, üzerine aldığı işleri dikkat ve özenle yapacağına namusu ve şerefi üzerine yemin  ederler. Yemin Tutanağı iş yerinin görünen bir yerine asılır.

İşyeri açılması ve değişikliği
MADDE 7- (1) Lisanslı  Emlâk Danışmanları,  fiilen çalışmaya başladıkları yerin İlgili Meslek Odalarına kayıt ve tescil işlemleri yaptırırlar.
(2) Emlâk Danışmanları, İlgili Türkiye Emlak Danışmanları Birliğine  bildirdikleri işyeri adreslerinde faaliyetlerini sürdürmek ve Lisans belgelerini çalıştıkları işyerinin görülen bir yerine asmak zorundadırlar.
(3) İşyerini değiştiren Emlâk Danışmanları, 30 gün içerisinde yeni işyerlerinin açık adresini Türkiye Emlak Danışmanları Birliğine bildirmek zorundadırlar.
(4) Emlâk Danışmanı, hizmetlerini gerçekleştirmek için nitelikleri bu kanun hükümleri kapsamında  çıkarılacak Türkiye Emlak Danışmanları Birliği statüsünde belirlenecek bir bağımsız bölüm tahsis etmek zorundadır. Bu bağımsız bölümde başka bir iş ve hizmeti icra edemez.
(5) Emlâk Danışmanları faaliyet alanlarında Lisansları ile kendi adlarına sadece bir işyeri açabilirler, ancak başka bir işyeri veya şube açmaları halinde bu işyerlerinin veya şubelerin sorumluluğunun başka Lisans sahibi Emlâk Danışmanları tarafından üstlenilmesi zorunludur. Kendi Lisansları ile adlarına işyeri açan Emlâk Danışmanları aynı zamanda ücretli veya ücretsiz olarak bu alanda faaliyet gösteren işveren yanında çalışamazlar. Bu alanda faaliyet gösteren birden fazla işyerinde görev alamazlar.

Emlâk Danışmanlığı yapmak amacıyla kurulan şirketler
MADDE 8- (1) Emlâk Danışmanlığı yapmak amacıyla kurulan şirketlerin ortakları ve imzaya yetkili temsilcileri Lisanslı Emlak Danışmanı olmak zorundadırlar. Emlâk Danışmanları şirketleri faaliyet alanlarında Lisansları ile kendi tüzel kişilik adlarına sadece bir işyeri açabilirler, ancak başka bir işyeri veya şube açmaları halinde bu işyerlerinin veya şubelerin sorumluluğunun başka Lisans sahibi Emlâk Danışmanları tarafından üstlenilmesi zorunludur
(2) Bu şirketler, Emlâk Danışmanlığı dışında başka bir işle iştigal edemezler. Bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin lisans sahipleri birden fazla işyerinde görev alamazlar, aynı zamanda ücretli veya ücretsiz olarak bu alanda faaliyet gösteren işveren yanında çalışamazlar.

Yabancı Emlâk Danışmanları
MADDE 9- (1) Emlâk Danışmanlığı mesleği kendi ülkelerinde yasal olarak düzenlenmiş yabancı gerçek kişilerin Türk tâbiiyetindeki Emlâk Danışmanlarında aranan diğer nitelikleri taşımak koşuluyla, ülkelerinde elde etmiş oldukları haklardan bu Kanun kapsamına giren hizmetleri, karşılıklılık şartıyla Emlâk Danışmanı unvanı altında Türkiye’de yapmalarına, Birliğin teklifi ve Bakanlığın onayı ile izin verilebilir.

Lisans iptali
MADDE 10- (1) Emlâk Danışmanlarının Lisansı, aşağıdaki hallerde Türkiye Emlak Danışmanları Birliğince  iptal edilir:
a) Lisans sahibinin kendi talebi üzerine,
b) Bu Kanunun 3.,4., 7. ve 8. maddelerindeki şartların kaybedilmesi ve bu şartları taşımadıklarının sonradan tespit edilmesi halinde,
c) Türkiye Emlak Danışmanları Birliği Disiplin Kuruluna sevk edilmesi ve Disiplin Kurulunun aldığı karar neticesinde,

----------------------------------------------------------------------
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Emlâk Danışmanlarının Görev, Hak, Yetki ve Sorumlulukları ile Hizmet Sözleşmesi ve Bedeli 
Emlâk Danışmanlarının görev ve yetkileri
MADDE 11- (1) Emlâk Danışmanları, gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkullere ilişkin olarak aşağıda belirtilen görevleri yapar ve yetkileri kullanırlar: 
a) Hak sahiplerinin talebi üzerine düzenlenen hizmet sözleşmesine dayanılarak, taşınmazın kiralanması konusunda pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, kiralama işlemlerine aracılık etmek,

b) Hak sahiplerinin talebi üzerine düzenlenen hizmet sözleşmesine dayanılarak, taşınmaz alımı, satımı, rehin ve sair aynî hak tesisi için gerekli işlemlerin yapılması konusunda aracılık etmek, pazarlama,iş takibi ve tapu işlemlerinin yürütülmesi faaliyetlerinde bulunmak ve bu işlemlere ilişkin anlaşma protokollerini düzenlemek,

c) Hizmet sözleşmelerine göre belirlenen işlerle ilgili olarak resmî mercilerde inceleme yapmak bu işleri Kanun hükümlerine göre takip etmek ve sonuçlandırmak,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerin talepleri halinde, meslek alanına yönelik konularda danışmanlık, bilirkişilik ile gayrimenkul rayiç bedel araştırması ve belirlemesi yapmak,

d) İlgililerin talebi üzerine form, beyanname ve benzeri belgeleri doldurmak,

e) 5582 sayılı “Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükümleri doğrultusunda bankaların ve finans kuruluşlarının verdiği yetki çerçevesinde  konut kredisine yönelik ürünlere ilişkin tanıtım yapmak,

f) Emlâk Danışmanlığı faaliyet alanındaki kamu kurum ve kuruluşlarınca Emlâk Danışmanlarına verilen iş ve işlemleri yapmak.

g) Birliğin verdiği Lisans ve kimliği ibraz koşuluyla tüm Kamu Kuruluşlarından kişisel bilgi hariç, mesleğin icrasına yönelik bilgi ve belgeleri almak

h) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenen ve Birliğe tevdi edilen görevleri yerine getirmek.

 

Hizmet sözleşmesi

MADDE 12- (1) Lisanslı emlak danışmanı ile iş sahibi arasında, şekli ve içeriği Birlik tarafından belirlenen standart hizmet sözleşmesi düzenlenir. Lisans sahibi, iş sahibi ile hizmet sözleşmesi düzenlerken kaşesini kullanmak zorundadır.

(2) Sözleşme ile belirlenen sürenin sonunda lisans sahibi tarafından sözleşme konusu iş ve işlemin sonuçlandırılamaması hâlinde, hizmet sözleşmesi iş sahibi tarafından tek taraflı ve yazılı olarak feshedilebilir. Kusuruyla sözleşmenin feshine sebep olan lisans sahibi, hizmet bedeli talebinde bulunamaz.

(3) İş sahibi tarafından sözleşmenin haklı bir sebep olmaksızın feshedilmesi durumunda, lisans sahibinin hizmet sözleşmesinde belirlenen hizmet bedelini talep hakkı saklıdır.

(4) Lisans sahibinin bir şirket adına çalışması halinde, hizmet sözleşmesi şirket adına düzenlenir. Bu durumda, lisans sahibinin bu kanundan doğan sorumlulukları ortadan kalkmaz.

Hizmet bedeli
MADDE 13- (1) Emlâk Danışmanları hizmetleri karşılığında Türkiye Emlak Danışmanları Birliği  tarafından belirlenmiş tarifeye göre hizmet bedeli alırlar.

 (2) Emlâk Danışmanlarının hizmetlerine karşılık olarak alacağı hizmet bedeli taraflar arasında düzenlenecek hizmet sözleşmesinde gösterilir.

Sorumluluk
MADDE 14- (1) Emlâk Danışmanları, yaptıkları hizmetlerle ilgili cezaî sorumlulukları doğduğu takdirde 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kamu görevlisi ile ilgili hükümlerine tabidir. Yaptıkları hizmetler ile ilgili olarak ortaya çıkan 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 1007 nci maddesi kapsamındaki Hazine zararından iş sahibiyle birlikte kusurları oranında sorumlu olurlar.

(2) Emlâk Danışmanlarının sorumluluklarından doğan malî yükümlülükleri karşılamak amacıyla  Türkiye Emlak Danışmanları Birliği tarafından  sigorta fonu oluşturulabilir.

Kanun kapsamı dışında kalanlar
MADDE 15- (1) Hak sahibi gerçek kişiler ile özel ve kamu hukuku tüzel kişilerin ve kiracılık hakları ile ilgili olarak bizzat işlem yaptıracak kiracıların, gayrimenkuller üzerinde asaleten veya temsilcileri vasıtası ile yapacakları işlemler bu Kanun kapsamı dışındadır.

(2) Bu Kanun ile Emlâk Danışmanlarına verilen görev ve yetkiler başka meslek disiplinlerinin görev alanlarına müdahale anlamına gelmez.

Meslek unvan ve yetkilerinin haksız kullanılması 
MADDE 16- (1) Kanunlarca kamu kurum ve kuruluşları ile görevlilerine tanınan görev ve yetkiler hariç olmak üzere bu Kanun uyarınca kendilerine yetki verilmeyen gerçek veya tüzel kişilerce, Emlâk Danışmanlarına tanınan yetkiler ile meslek unvanının veya benzeri her türlü unvan veya rumuzun kullanılması yasaktır.

(2) Türkiye Emlak Danışmanları Birliği, birinci fıkra hükmüne aykırı davranışları tespit ettiği veya öğrendikleri takdirde durumu Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmek zorundadırlar.

Mesleki yükümlülükler ve denetim
MADDE 17- (1) Emlâk Danışmanları ve bunların yanında çalışanlar, yaptıkları hizmetlerden dolayı edindikleri belge ve bilgileri amacı dışında kullanamaz ve açıklayamaz.

(2) Emlâk Danışmanlarının, iş elde etme ve pazarlama amacıyla 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında haksız rekabete yol açacak ve mesleği küçük düşürecek türde promosyon, ilân, reklam gibi faaliyetlerde bulunmaları yasaktır. 

(3) Emlâk Danışmanlarının  faaliyetleri; bu Kanun kapsamında yaptığı  işlemlerin hukuka, mevzuata ve Mesleki Kurallara uygunluk yönünden Türkiye Emlak Danışmanları Birliğince, denetlenir.

Disiplin cezaları

MADDE 18- (1) Meslek onuruna veya meslek ilke ve kurallarına uymayacak fiil ve hareketlerde bulunan, iş sahibine karşı yükümlülüklerini haklı bir neden olmaksızın yerine getirmeyen, görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayan, emlak danışmanlığı faaliyetlerinde düzeni ve dürüstlüğü bozan, piyasada haksız rekabete yol açan, faaliyetlere hile karıştıran, faaliyetlerin açık ve düzenli yürütülmesine engel olan ve ilgili mevzuata ve kararlara aykırı hareket eden Birlik üyeleri hakkında fiilin nitelik ve önemine göre aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır:

a) Uyarı: Lisans sahibine, mesleğinin icrasında, yükümlülük ve davranışlarında daha dikkatli ve özenli hareket etmesi gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

b) Kınama: Lisans sahibinin mesleğinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

c) Lisansın geçici iptali: Lisans sahibi tarafından bir yılı aşmamak üzere, fiilin mahiyet ve önemine göre belirlenecek, geçici bir süre içinde doğrudan doğruya veya dolaylı olarak lisansın kullanılamamasıdır.

ç) Lisansın sürekli iptali: Lisansın sürekli olarak iptal edilmesidir.

(2) Lisans sahibinin savunması alınmadan bu Kanunda belirtilen disiplin cezaları verilemez. Lisans sahibinden, hakkında isnat edilen suçla ilgili tebliğ tarihinden itibaren en az on beş günlük süre içinde yazılı olarak savunma yapması istenir. Süresinde savunma yapılmaması halinde, savunma hakkından vazgeçilmiş sayılır.

(3) Savunma isteminde, isnat edilen disiplin suçu ayrıntılı olarak açıklanır. Savunması istenen lisans sahibi avukatı aracılığı ile savunma yapabilir. Aleyhine olan delilleri irdeleyip yanıtlamak ve lehine olan hususları ileri sürmek kapsamında soruşturma dosyası içeriği ve muhafaza altına alınmış delilleri inceleyebilir, ilgili bütün tutanak ve belge örneklerini talep edebilir.

(4) Bu Kanun kapsamında denetime tabi olan lisanslı emlak danışmanı, denetim görevlilerince sorulan sözlü ve yazılı soruları yanıtlamakla yükümlüdür. Lisanslı emlak danışmanı, denetim görevlisinin isteklerine uygun olarak bütün belge, defter ve dosyaları, evrak, senet ve makbuzları, her türlü mal ve eşyayı denetlenmesi amacıyla vermek, inceleme ve kontrollerini kolaylaştırmak zorundadır.

(5) Bu Kanun hükümlerine göre verilen disiplin cezaları kesin olup, verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

(6) Lisansı geçici veya sürekli olarak iptal edilen lisans sahibi, genel kurulda oy kullanamaz, bu kişinin varsa organlardaki üyeliği düşer ve yedek üyelerden en fazla oyu alan üye, üyeliği düşen kişinin yerine geçer.

(7) Birlik üyeleri, Birlik mevzuatına ve Birlik tarafından alınacak kararlara uymakla yükümlüdür.

(8) Disiplin soruşturmasının yürütülmesi, denetime ilişkin raporların düzenlenmesi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve disiplin sicilinin tutulmasına ilişkin usul ve esaslar Yönetmelikle düzenlenir.

(9) Meslek odalarınca mevzuatına göre lisans sahibine verilen mesleğin icrasını yasaklayıcı nitelikteki disiplin cezaları Birliğe derhal bildirilmek zorundadır.

Disiplin cezalarını gerektiren fiil ve haller
MADDE 19- (1) Uyarı cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Görev mahallinde Birlik tarafından belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, resmî belge ve gereçlerin korunmasında, kullanılmasında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,

b) Mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve harekette bulunmak,

c) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,

ç) Taşınmaz hukukuna ilişkin mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesinde kayıtsızlık göstermek.

(2) Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Görev mahallinde Birlik tarafından belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, resmî belge ve gereçlerin korunmasında, kullanılmasında kusurlu davranmak,

b) Görev sırasında kamu görevlilerine sözlü saldırıda bulunmak,

c) Görevin gerektirdiği güveni sarsıcı harekette bulunmak,

ç) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,

d) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,

e) Taşınmaz hukukuna ilişkin mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesinde kusurlu davranmak,

f) Ücret tarifesine aykırı davranmak,

g) Haksız olarak iş sahibinin menfaatine aykırı hareket etmek.

(3) Lisansın geçici iptali cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Görevini tarafsızlık ve dürüstlükle yapmamak ya da mesleğin temel prensiplerine aykırı harekette bulunmak,

b) Bildiği veya bilmesi gerektiği durumlarla sınırlı olmak üzere, sahte belgelere dayanılarak yanlış beyanda bulunulması sonucunda iş sahibinin veya kamunun zararına sebep olmak,

c) Taşınmaz hukukuna ilişkin mevzuat hükümlerini kasıtlı olarak yerine getirmemek,

ç) Üçüncü kişiler ile lisanslı emlak danışmanlığı mesleğinin icra edilmesini sağlayacak işbirliği yapmak veya ortak çalışmak,

d) Hizmet sözleşmesi yapmaksızın faaliyetlerde bulunmak,

e) Görev sırasında iş sahibine veya kamu görevlilerine fiili saldırıda bulunmak.

(4) Lisansın sürekli iptali cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Beş yıllık dönem içinde iki defa lisansın geçici iptali cezası ile cezalandırılmasından sonra bu cezayı gerektiren fiil veya hallerin yeniden işlenmesi.

b) Lisans sahibi veya yanında çalışanlar tarafından, yaptıkları hizmetlerden dolayı edindikleri, kişisel ve kurumsal bilgi ve belgelerin açıklanması ve bunların amacı dışında kullanılması.

c) Lisans belgesi, kimlik belgesi veya kaşenin başkasına kullandırılması.

ç) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlenmesi.

(5) Uyarı veya kınama disiplin cezasını gerektiren fiil veya hallerin, iki yıl içerisinde tekerrür etmesi halinde bir derece ağır ceza uygulanır.

(6) Disiplin Kurulunca; uyarı ve kınama disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin öğrenildiği tarihten itibaren iki ay içinde, lisansın geçici ve sürekli iptali cezasını gerektiren fiil ve hallerin öğrenildiği tarihten itibaren altı ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallere, işlendiği tarihten itibaren üç yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Mevzuata aykırı işlem ve eylemlerin aynı zamanda suç teşkil etmesi halinde, bu aykırılık için 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda öngörülen zamanaşımı hükümlerine göre disiplin cezası verilebilir.

(7) Lisans sahibi, uyarı, kınama ve lisansın geçici iptali cezalarıyla ilgili olarak cezanın kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl sonra Disiplin Kuruluna başvurarak, verilmiş olan cezaların sicil dosyasından silinmesini isteyebilir. Söz konusu başvurular Disiplin Kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Adlî cezalar 
MADDE 20- (1) Lisanslı emlak danışmanı ve yanında çalışanlar, yaptıkları hizmetlerden dolayı edindikleri bilgi ve belgeleri açıklayamazlar ve bunları amacı dışında kullanamazlar. Bu fıkra hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar hakkında suç daha ağır bir cezayı gerektirmiyorsa altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

(2) Lisans belgesi, kimlik belgesi veya kaşenin başkasına kullandırılması, lisans belgesinin devredilmesi veya kiraya verilmesi yasaktır. Bu fıkra hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar hakkında suç daha ağır bir cezayı gerektirmiyorsa üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

(3) Bu Kanun ile kendilerine yetki verilmeyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, lisanslı emlak danışmanına tanınan yetkilerin, meslek unvanının veya aynı anlama gelen benzeri her türlü unvan veya rumuzun kullanılması yasaktır. Bu fıkra hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar hakkında suç daha ağır bir cezayı gerektirmiyorsa bir yıldan üç yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

 (4) Gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler kullanarak iş sahibini veya kamu kurumlarını yanıltan ve haksız olarak iş sahibinin menfaatine aykırı hareket eden lisans sahibi hakkında suç daha ağır bir cezayı gerektirmiyorsa bir yıldan üç yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

 

İdarî para cezası

MADDE 21 – (1) İdari para cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak emlak danışmanlığı faaliyetlerini kayıt dışı olarak yürütenlere elli bin Türk Lirası,

b) 18. inci maddenin dördüncü fıkrasındaki yükümlülüğe aykırı hareket edenlere otuz bin Türk Lirası,

c) Kamu görevlilerine, iş sahiplerine ve maiyetindeki personele sözlü veya fiili hakaret, sataşma veya kötü muamelede bulunanlara fiil ve davranışın ağırlığına göre üç bin Türk Lirası ile yirmibeş bin Türk Lirası arasında,

ç) Emlak danışmanlığı faaliyetlerinin yerine getirilmesinde kişilere veya kurumlara, gerçeğe aykırı, yanıltıcı ve yanlış beyanda bulunanlara fiil ve davranışın ağırlığına göre on bin Türk Lirası ile elli bin Türk Lirası arasında,

d) Levha standardına uymayanlara, Birlikçe düzenlenecek eğitimlere katılmayanlara ve işyeri adres değişikliğini süresinde bildirmeyenlere ayrı ayrı olmak üzere bin Türk Lirası,

e) Emlak danışmanlığı faaliyetini yerine getirirken genel hükümlere göre haksız rekabette bulunanlara on bin Türk Lirası ile elli bin Türk Lirası arasında,

f) Meslek etik ilkelerine aykırı fiil ve harekette bulunanlara fiil ve davranışın ağırlığına göre on bin Türk Lirası ile elli bin Türk Lirası arasında,

g) Emlak danışmanlığı faaliyetlerinin gerektirdiği kayıt, defter, standart form ve belgeleri usulüne uygun tutmayanlara on bin Türk Lirası,

ğ) 7. inci maddedeki yükümlülüklere aykırı hareket edenlere fiil ve davranışın ağırlığına göre on bin Türk Lirası ile elli bin Türk Lirası arasında,

h) Birlik tarafından alınacak kararlara uymayanlara fiil ve davranışın ağırlığına göre beş bin Türk Lirası ile elli bin Türk Lirası arasında,

idari para cezası Yönetim Kurulu tarafından gerekçeli olarak verilir.

(2) Bu maddede sayılan idari para cezası gerektiren fiillerin lisans sahibinin yanında çalışanlar tarafından işlenmesi halinde de lisans sahibine aynı yaptırım uygulanır.

(3) Birlik üyesinin bir fiili nedeniyle bu Kanun uyarınca adlî ceza verildiği durumda, aynı fiil için bu hüküm uygulanmaz. İdari para cezaları hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.

(4) İdari para cezasının yüzde otuzu Genel Bütçeye, yüzde otuzu üyesi bulunduğu  Meslek Odası’na, kalanı Birlik hesabına olmak üzere  her yıl sonunda aktarılır.
--------------------------------------------------------------------------

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Türkiye Emlak Danışmanları Birliği 
MADDE 22- (1)Tüzel kişiliğe haiz kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türkiye Emlak Danışmanları Birliği, gayrimenkul piyasasının ve Emlak Danışmanlarının faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yapmak, eğitim ve sertifika vermek, Birlik üyelerinin dayanışma ve mesleğin gerektirdiği özen ve disiplin içerisinde çalışmalarına yönelik meslek kurallarını ve standartlarını oluşturmak, haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak, kendisine mevzuatla verilen konularda düzenlemeler yapmak, yürütmek, denetlemek, Birlik Statüsünde öngörülen disiplin cezalarını vermek, ilgili konularda üyeleri temsilen ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, mesleki gelişmeleri, idari ve yasal düzenlemeleri izleyerek bu konuda üyeleri aydınlatmakla görevli ve yetkilidir.

Türkiye Emlak Danışmanları Birliği’nin (TEDAB) Görevleri ve Çalışma Esasları 
Görev ve Yetkileri
MADDE 23–  Türkiye Emlak Danışmanları Birliği’nin (TEDAB) Görev ve Yetkileri
a), Lisans sınavı yapmak veya yaptırmak,

b) Lisans sınavı sonucu Emlâk Danışmanı olmaya hak kazananlara Lisans belgesi ve kimlik belgesi düzenlemek ve vermek, bunlara ilişkin Lisans ve sicil kayıt defterlerini tutmak,

c) Emlâk Danışmanı olmaya hak kazananların yeminlerini yaptırmak,

ç) Emlâk Danışmanlığı mesleği kendi ülkelerinde yasal olarak düzenlenmiş yabancı  gerçek kişilerin ülkelerinde elde etmiş oldukları haklardan bu Kanun kapsamına giren hizmetleri, karşılıklılık şartı ile Emlâk Danışmanı unvanı altında Türkiye’de yapmaları hususunda ilgili Bakanlığa teklifte bulunmak,

d) Bu Kanunun 3.,4.,7. ve 8. inci maddelerinde belirtilen durumlarda Lisans iptaline karar vermek,

e) Emlâk Danışmanları ile iş sahipleri arasında düzenlenecek hizmet sözleşmelerinin şeklini ve içeriğini belirlemek,

f) Bu Kanun hükümleri gereği hazırlanacak yönetmenlikleri hazırlamak ilgili Bakanlığın onayına sunmak.

g) Bu Kanun kapsamındaki faaliyetler ile ilgili benzeri hizmetleri yürütmek.

h) Türkiye Emlak Danışmanları Birliği bu kanun kapsamındaki faaliyetleri ile ilgili benzeri hizmetleri yürütülmesi konusunda gerek görmesi halinde ilgili meslek odaları işbirliği yapmak

ı) Türkiye Emlak Danışmanları Birliği, bu kanun kapsamındaki faaliyetleri ve ilgili benzeri hizmetlerin daha kolay yürütülmesi konusunda gerek görmesi halinde Türkiye genelinde il temsilcilikleri açabilir.

i) Emlak Danışmanlarının sözleşmeden doğan ücretlerini garanti altına almak amacıyla yönetmelikler düzenleyeceği gibi kamu ve özel kurumlarla protokoller yapabilir. 

Türkiye Emlak Danışmanları Birliği’nin Organları Çalışma Usul ve Esasları
MADDE 24- Türkiye Emlak Danışmanları Birliği Organları çalışma usul ve esaslarını ve disiplin yönetmeliğini içeren statüsü bu kanunun geçici 2. Maddesinde yer alan geçici Emlak Danışmanlığı Kurulu tarafından en geç bir yıl içerisinde hazırlanır ve ilgili bakanlığın onayına sunulur.
-------------------------------------------------------------------

BEŞİNCİ  BÖLÜM
 Çeşitli Hükümler      
Ceza hükümleri

MADDE 25- (1) Bu Kanunun 22. Maddesinde yapılan denetimler sonucu mevzuata aykırılığı tespit edilen fiilleri suç oluşturmadığı taktirde Yönetmelikle belirlenecek miktarlarda idari para cezası Türkiye Emlak Danışmanları Birliği tarafından verilir. Türkiye Emlak Danışmanlığı Birliği bütçesine kalan ceza bedelleri eğitim fonunda toplanır ve eğitim amaçları için kullanılır.

Yönetmelikler

MADDE 26- (1) Bu Kanun kapsamındaki:

a) Emlâk Danışmanlarının çalışma usul ve esaslarına ilişkin,

b) Türkiye Emlak Danışmanları Birliği idari ve mali çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesine ilişkin

c) Eğitim, staj, sınav ve Lisans verilmesi ile unvanın kullanılmasına dair usul ve esaslara ilişkin,

ç) Emlâk Danışmanlarının alacağı ücretlere ilişkin,

d) Mesleki alanda bilirkişilik ve gayrimenkul rayiç bedel araştırması ve belirlemesi usul ve esaslarına ilişkin,

e)Türkiye Emlak Danışmanları Birliği il temsilciliklerinin açılmasına ve çalışmasına dair usul ve esaslara ilişkin

f) Emlâk Danışmanlarının denetiminin yapılması veya yaptırılmasına ilişkin,

g) Sigorta fonuna ilişkin yönetmelikler ile  diğer ilgili yönetmelikler Türkiye Emlak Danışmanları Birliği tarafından hazırlanır ve İlgili Bakanlık tarafından onaylanmak suretiyle yayımlanarak yürürlüğe konulur.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bu mesleği bu kanunun kabulü tarihinden önce ifa etmekte olduğunu vergi levhaları yanında Mesleki Oda Sicil kaydı ve Oda üyelik belgeleriyle Emlak Danışmanlığı ve Aracılık (Emlak Komisyonculuğu) hizmetlerini fiilen yaptığını ispat eden gerçek kişiler ile Emlak Danışmanlığı alanına giren işleri yürüten tüzel kişilerin temsile yetkili şirket ortaklarının bu kanunda belirtilen lisans alma koşulları göz önüne alınmaksızın,  Emlak Danışmanlığı Lisansı verilir.  Müktesep hakkı kazananlar birliğin belirlediği etik ve standartlara uymak zorundadırlar.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek amacıyla, merkezi Ankara’da bulunan Emlâk Danışmanlığı Geçici Kurulu kurulmuştur.

(2) Emlak Danışmanlığı Geçici Kurulu, bu kanunda almış olduğu, görev,  hak  ve yetkiler, Türkiye Emlak Danışmanları Birliği’nin  (TEDAB) kurulmasıyla son bulur. Geçici Kurulun görev süresi bir yıldır.

(3) Kurul dokuz üyeden oluşur. Kurul üyeleri bir yıl süre ile seçilir. Kurul, ilgili Bakanlıkların (T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve T.C Maliye Bakanlığı) nın görevlendireceği birer üye ile İlgili Meslek Odaları Üst Kuruluşlarının (TOBB ve TESK) belirleyeceği, İhtisas Emlâk Meslek Odası yönetim kurulu organına seçilmiş  üç üye ve Ticaret Odası’ nda Meslek Komitesine seçilmiş üyeleri arasından  üç üye olmak üzere toplam dokuz üyenin katılımlarıyla oluşur. Kurul Başkanı ilgili Bakanlık temsilcileri arasından seçilir.

(4)  Geçici Kurul, Kurul Başkanlığında üyelerin 3/2’sinin katılımı ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır.

(5) Geçici Kurulun sekreterya hizmetleri ile bu kanunun uygulanması ile gereken mali yükümlülükler  ve harcamalarla ilgili işlemler ilgili bakanlıkça yerine getirilir.

 (6) Geçici Kurul Türkiye Emlak Danışmanları Birliği’nin, Secim, Yönetim, Denetim organlarının seçilme şartları ve usulleri, Birliğin çalışma usul ve esaslarını ve statüsünü belirleyerek ilgili Bakanlığın onayına sunmak. Geçici Kurul kanunun yayımının müteakip en geç bir yıl içinde bu görevlerini yerine getirerek fesih olunur.

(7) Geçici Kurul, yukarıda yazılan görevlerini yerine getirirken Meslek Odaları üyelerinden alt komisyonlar kurabileceği  gibi danışmanlık ve raportörlük hizmetleri  alabilir. 

 GEÇİCİ MADDE 3- (1) Kurul Kanunun yayımından sonraki üç ay içerisinde kuruluşunu tamamlar ve takip eden altı ay içerisinde 26. maddenin a ve f fıkralarında sayılan yönetmenlikleri hazırlar Bakanlığa onay için sunar. Kurul’un kuruluşuna kadar geçen süre içerisinde;  Kurul sekreterya hizmetleri ile bu kanunun uygulanmasının gerektirdiği mali yükümlülükler ve harcamalara ilişkin işlemler, İlgili Bakanlık  tarafından yerine getirilir. 
Yürürlük  
MADDE 27- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme MADDE 28- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

  

Emlak Danışmanlığı Kanun Tasarısı