İş Takip Vekaletnamesi

 İş Takip Vekaletnamesi
13.06.2008 Yazan: Aziz Kaçmaz Aziz Kaçmaz 58903 kişi okudu
İTO 73 Nolu Emlak Müşavirleri Meslek Komitesi ve İstanbul Ticaet odası meclis üyesi İş Takip vekaletnamesi

    

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

 İŞ TAKİP SÖZLEŞMESİ

Hak sahibi olduğum Türkiye Cumhuriyeti, İstanbul ili,  ................. ilçesi  .............. mah./köyü  ...... pafta,  ...........ada,  ............. parselde kayıtlı bulunan gayrimenkulümüze ait satış, ipotek ekspertiz, veraset intikali, vb. ilgili tali işlemlerin yapılabilmesi için ilgili Tapu Sicil Müdürlüklerine ön başvuruda bulunmaya, adımıza kayıtlı sözkonusu gayrimenkulün ait tapu sicillerini ve dosyalarını incelemeye, gerektiğinde Kadastro Müdürlüklerinde ilgili iş takiplerini yapmaya, çap, röperli kroki örnekleri çıkarmaya, yer tesbiti taleplerinde bulunmaya, Kültür Bakanlığı-Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanlığı ve Bağlı Müdürlüklere ; ilgili Belediye Başkanlıkları ve bu başkanlıklara bağlı Emlak Vergi Daireleri ve diğer ilgili müdürlüklere dilekçe, beyanname vermeye, ücretlerini ödemeye, fazla ödemeleri geri almaya, dosyalarımızı incelemeye, gerektiğinde suretler almaya, imar durumu çıkarmaya, akit öncesi ibraz edilmesi gereken belgeleri tamamlayıp ibraz etmeye, harç ve vergileri yatırmaya, gerektiğinde geri almaya, konuyla ilgili olarak tüm resmi dairelerde elden evrak ve iş takipleri yapmaya, Valilik, Kaymakamlık ve bağlı müdürlüklere müracatta bulunmaya,dilekçe vermeye gerektiğinde tapu tescil işlemleri sırasında ödenen tapu harçlarının iadesi için gerekli işlemleri takibe, ilgili vergi dairelerinden intikal işlemlerini yapmaya, veraset intikal ilişiğini kesmeye, harçlarını ödemeye tüm bu konularda tebliğ ve tebellüğe icabı halinde uygun göreceği başka birini aynı konularda tevkil, teşrik ve azle,......................................................................................................................................................... yetkili olmak üzere İstanbul Ticaret Odası'na  ............... sicil Numarası ile kayıtlı bulunan  .................................. LTD. ŞTİ'nin imzaya yetkili müdürleri ..........................doğumlu  ..........................................'ı , ..................................doğumlu ....................................'i beraber ve ayrı ayrı hareket etmek üzere vekil tayin ettim.

 

 

VEKALET VEREN : ...........................

************************************************************************************

                                                                                                                                                

               T.C. BAYINDIRILIK VE İSKAN BAKANLIĞI 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu dairesi Başkanlığı  4 / 6 / 2008 
Sayı : B091TKG012.00.02-010.0611561 
Konu : Emlakçıların Ön Başvuru ile İş Takibi Uygulaması

TAPU VE KADASTRO..........GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE   

İlgi: a ) 14.03.2007 Tarih, 1642 ( 2007/4 ) Sayılı genelge

          b) 29.01.2008 Tarih 275 sayılı talimat

         c) 01.04.2008 Tarih 837 sayılı talimat

Emlakçıların Tapu Sicil Müdürlüklerinde sadece alım-satımına aracılık ettikleri taşınmazların iş takibini yapabilmelerine imkan sağlayan ilgi (a) genelge yayınlanmış; bu genelgenin uygulanması sırasında karşılaşılan sorunlar ve oluşan tereddütlerin giderilmesi için ilgi (b,c) talimatlarımızla konuya açıklık getirilmişti.

Ancak merkeze intikal eden, gerek yazılardan gerekse de şifahi görüşmeler sonucunda halen ilgi genelge ve talimatların uygulanmasında tereddütler yaşandığı anlaşılmıştır.

Buna göre; 
Emlakçıların iş takibi yapabilmelerine imkan sağlayan ilgi (a) genelgede belirtilen (iş takibi/tellaliye sözleşmesi, iş takibinde bulunan emlakçıların ilgili meslek odaları ile ticaret odası, esnaf ve sanatkarlar odası gibi yetkili odalarca verilmiş kimlik ve yetki belgesi)evraklarla birlikte ilave olarak ilgi (c) talimatta belirtilen (mülk sahibi ile alıcı arasında taşınmazın satışına aracılık yapıldığına dair emlak komisyoncusunun mülk sahibinin ve alıcın isim adres ve telefonları ile taşınmazın tapu bilgilerinin ve alım-satım bedelinin belirtildiği ) komisyon akdinin de alınmak suretiyle iş takibine izin verilmesi.

Ayrıca, noterlerce tanzim edilen Tapu Sicil Müdürlüklerindeki işlemleri ya da yapılacak işlemlerin ön başvuru ve takiplerini yapma yetkisini içeren vekaletnamelerde ise ilgi (a,c) genelge ve talimatta belirtilen evraklar istenilmeden iş takibi yapabilmelerine izin verilmesi.  Hususlarında uygulamaya yön verilmesini rica ederim. 
Faruk Nafız Özak  Bakan

Makaleye Yapılan Yorumlar