Kat karşılığı inşaat sözleşmesi

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi
16.05.2013 Yazan: Aziz Kaçmaz Aziz Kaçmaz 18183 kişi okudu
Kat İrtifakı: Kat irtifakı tesis edilirken toprak sahiplerinin daireleri kendi üzerlerine ve müteahhitin daireleride kendi üzerlerine olacak şekilde kurulacaktır. Bu amaçla toprak sahipleri sözleşmeyi müteakip, kendi hisselerine düşen arsa payları

Sözleşmeye konu; İstanbul, Ümraniye, Çakmak,......Pafta,......ada,.....parsel taşınmaz sayılı ......m2 arsa.

Hisseler: Bu sözleşmede hisseler toprak sahibi lehine %....ve müteahit lehine %....tir.

Kat İrtifakı: Kat irtifakı tesis edilirken toprak sahiplerinin daireleri kendi üzerlerine ve müteahhitin daireleride kendi üzerlerine olacak şekilde kurulacaktır. Bu amaçla toprak sahipleri sözleşmeyi müteakip, kendi hisselerine düşen arsa payları uhtelerinde kalmak kaydı ile kalan payın kat irtifakı tesisinde, sözleşme hükümlerine atfen müteahhite kat karşılığı temlikine İzin verecek şekilde vekaletname vereceklerdir.Normal kat daireleri Eşit metrekarede olacaktır.

Masraflar: Projenin yapımı, ruhsat çıkarılması, kat irtifakı yada kat mülkiyeti tesisine ait tüm masraflar, Yapı denetim bürosu giderleri inşaatın yapımı sırasında ortaya çıkan her türlü katılım payı ve harçları ile vergiler müteahhite aittir. Konu ile ilgili kanal ve tüm altyapı harçları ile odalar vize giderleri de müteahhite aittir. Bu konulara ilişkin olarak müteahhit toprak sahiplerinden hiçbir talepte bulunamaz. İnşaatın sona ermesine yakın yapılacak elektrik, su ve doğalgaz bağlantılarına ait her türlü plan ve talep – sözleşme işleri de müteahhit tarafından karşılanacak ancak abonelikler her daire sahibi tarafından kendi adına açılacaktır. Abonelik işlemlerinde taraflar hisseleri oranında iştirak edeceklerdir.

Süre: İnşaatın teslim süresi ....... ay olup bu süre ruhsat ın çıkarılması ile başlar. Deprem, diğer doğal afetler, inşaat süresine eklenir. Bunun dışında herhangi bir sebeple müteahhit süre uzatımı talep edemez.Sözleşme yapılan arsada mesken var ise meskenin fiili ve hukuki olarak boşaltılmasında gecikme olması, müteahhit lehine süreye eklenir. Müteahhit tahliye talebini en az bir ay önce arsa sahibine bildirmek zorundadır.

Yapı Şekli: İnşaat betonarme karkas olup, teknik şartnamede belirtilen malzemeler ile projede belirtilen standartlarda yapılacaktır.

Personel: Hafriyat aşamasında inşaatın sonlandırılmasına kadar çalışacak her türlü personelin idari, mali ve teknik sorumluluğu müteahhite aittir. Bu maddeden olmak üzere çalışan personelin ikamet, sosyal güvenlik vs. tüm masraflarını müteahhit karşılar.

Denetim: İnşaatın başlangıçından sonuna kadar her türlü imalatın denetim yetkisi belediyenin mıntıka mühendsleri ile Yapı denetim bürosunun teknik elemanlarının elinde olup müteahhit yada toprak sahipleri bu konuya üçüncü kişileri dahil edemez.

İmalat: Müteahhit firma teknik şartnamede belirtilen imalatlarda herhangi bir kusur yada eksiklik bırakır ise bunlar müteahhit namı hesabına tamamlatılır ve müteahhit bu giderleri ödemekle mükelleftir.

Cezai Şart: Müteahit, İnşaat kararlaştırılan sürenin sonunda tamamlanarak yer sahiplerine teslim edilemez ise geciken her ay için daire başına, günün koşullarına ve çevrede emsallere göre belirlenecek tazminatı ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

İşin Devri: Ölüm yada iş görmezlik, akli melikelerini yitirme, kanuni temsil haklarından mahrum olma gibi durumlarda tarafların kanuni varisleri sözleşmeden dolayı kendilerine düşen hak ve mülellefiyetlerden aynı derece sorumludurlar. Tarafların karşılıklı ve eşgüdümlü rızaları ile sözleşme devredilebilir. Aksi bir halde sözleşmeden doğan mükellefiyetleri taraflar başkalarına devir edemezler.

Paylaşım: Müteahhit ile toprak sahibine ait olan daireleri gösteren bir adet paylaşım Şeması ekte dir.

Özel Şartlar: Binanın toplam daire sayısı .... (.......) tür.Yasalar izin verse dahi toprak sahibinin izni olmadan bu sayı değiştirilemez. Binanın bahçe ve çevre düzenlemesi işleri müteahhit tarafından yapılacaktır. İş bitiminde müteahhit firma, bu arsaya ilişkin borçlar var ise bunları ödeyerek borcu yoktur belgelerini arsa sahibine teslim edecektir. İnşaatın başlangıcından sonuna kadar olan sürede üçüncü şahısların uğrayacakları tüm maddi ve manevi zararlar ile, resmi kurumlara yapılacak ödemeler ve bunlardan doğacak tazminat ve cezalara ait sorumluluk müteahhite aittir.

Yer Teslimi: Söz konusu parseller müteahhit firmaya temel ruhsat onayı tarihine Kadar içlerindeki ikametgahlar dahil boş olarak teslim edilecektir.

Eski Borçlar: Toprak sahiplerinin arsalarına yada bu arsaların üzerinde bulunan taşınmazlara ait, sözleşme tarihi öncesi borçların tamamı ile veraset yada intikal gibi konuların çözümlenmesine ilişkin masraflar tapunun şimdiki maliklerine aittir.

Teknik Şartname: İnşaatın her aşamasında yapılacak işler ile bu işlerde kullanılacak malzeme Şartname TSE standartlı ve birinci sınıf olacaktır. Müteahhit kendisine ait dairelerde hangi malzemeyi kullanırsa arsa sahiplerinin dairelerinide aynı malzemeyi kullanacaktır. Kendi dairelerine yaptığı imalatların aynısını toprak sahiplerinin dairelerinede yapacaktır.Ankastre cihazlar ile elektrikli beyaz eşyalar dışında anahtar teslimi imalat yapılacaktır.

İskân: Müteahhit yapacağı binayı projelerine ve eklerine uygun yapacaktır. İskan alma konusunda her türlü teknik mesuliyet müteahite aittir. İskan alınması ile ilgili mali yükümlülüklere ise herkes hissesi oranında katılacaktır.

İtilaflar: İtilaf halinde .................. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir

TEKNİK ŞARTNAME

1İnşaatın yapımında proje şartında belirtilen poz numaralı hazır beton kullanılacaktır.Müteahhit firma hava koşullarını ve beton dayanımını ilgilendiren her türlü koşullarda bu standartı yükseltmekte serbesttir. Bu konu ile ilgili olarak, yapı denetim bürosu desteği ve onayı ile;

a-Antifiriz 
b-Priz hızlandırıcı 
c-Akışkanlık arttırıcı, kimyasallar kullandırılabilir.

2 Betonarme karkas uygulamasının gerektiği kalitede ve yine proje şartında belirtilen miktar ve türlerde nervürlü demir kullanılacaktı.Müteahhit firma bu maddenin uygulanması açısından sadece yapı denetim bürosu direktiflerine uyar ve büronun konturolluk mekanizmasına karşısorumludur.

3 Betonarme karkas binanın kuruluşu ,otopark,sığınak, subasman yüksekliği kat yükseklikleri gibi teknik detaylarda öncelikle proje şartları esas edilir.Bu konularda diğer direktifler yapı denetim bürosu ve belediyenin teknik ekiplerinden alınabilir.

4 Dış cephe duvarları ya 15 cm kalınlığında YTONG marka malzeme ile örüle yada 13,5 cm kalınlıklı tuğla ile örülüp üzerine izolasyon amaçlı kaplama yapılmak sureti ile sonlandırılacaktır. Üzerine yapılacak boya işi için açıklama 40. maddede mevcuttur.

5 Daire arası bölme duvarları, bina sahanlığı ve diğer ortak mahaller 13,5 cm tuğla ile örülecektir.Bu malzeme yine proje şartlarına uygun olmak koşulu ile balkon dış duvarlarında da gerekirse kullanılabilir.

6 Daire içerisinde kalan bölme duvarlarında 13.5 cm yada 8.5 cm tuğla kullanılacaktır.

7 Çatı örtüsü ahşap kaplama yapılabileceği gibi çelik konrüksyon olarak da monta edilebilir.Çatı örtüsü olarak ahşap tercih edilirse;

a-İzolasyon amacı ile yalteks marka ziftli muşamba kaplanır. 
b-Ziftli muşamba üzerine malsilya tipi kiremit yada kumlu muşamba kaplanır.
c-Baca dipleri arduazlı mebran ile kaplanır.
d
-Gizli dereler var ise izolasyonlu sıva harcı ile tesviye edildikten sonra ziftli muşamba ile havuz yapılmak sureti ile kaplanır.
e-Aydınlık ve asansör kulesi üstleri proje şartlarında örtülür.

8 Çatıdan başlamak üzere yağmur iniş boruları, mutfak, banyo ve tuvalet iniş boruları ve 
bu sistemlerin devamı niteliğindeki tüm yatay borular için FIRAT marka veya muadili
malzeme kullanılacaktır. Pis su atık su borularının toplanması ve tahliyesi için
gereken aşamalarda akordeon boru (deprem borusu) kullanabilir.

9 Temel betonu çevresinde su tahliyesi amacı ile drenaj hortumu kullanılacaktır.Kullanılacak malzemenin çap ve uzunlukları uygulama sırasında belirlenecekti .

10 Sıhhi tesisat işlerinde muhtelif çap ve uzunluklarda PPRC malzeme kullanılacak. Fitings malzeme ve borular için FIRAT veya muadili marka tercih edilecektir.

11 Elektrik planşe ve sortilerinde kullanılacak 14 ve 16 mm çaplı borular TSE ISO standartlı markalardan olacaktır.

12 Elektrik kablolarının çekiminde 1,5-2,5-4,0-6,0 mm çaplarında TSE yada ISO standartlı muhtelif kablolar kullanılacaktır. Aynı standartlar proje gereği kullanılması gereği tüm bağlantı malzemeleri ile sigorta elemanları ve koruyucular içinde geçerlidir.

13 İç ve dış duvarlarda örülmüş tüm kaba sıva yada sıva alçısı ile kapatılacaktır. Dış cephede kaba sıva üzerine mantolama yapılacaktır.

14 İçeride yapılan kaba sıva üzerine alçı sıva kaplanmak ve üzerine saten alçı çekilmek sureti ile boyayı hazır hale getirilecektir.

15 Kalorifer tesisatı için kılıflı boru tercih edilecektir. Bu yöntemde kombiden her radyatöre sıcak ve soğuk su için ayrı hat döşeneceğinden, kombi altında uygun bir yerde kolektör aracılığı ile sistem toparlanacaktır.Ayrıca mini küresel vanalar ile radyatörlerin kombi altından kumandası temin edilecektir.

16 Islak zeminlerde TSE garantili seramik kullanılacaktı. Seramikler tuvalet ve mutfak tabanlarında tavana kadar olamak üzere uygulanacaktır. Mutfak tezgahı granit mermer olacaktır.

17 Betonarme zemin 300 dozlu şap ile tesviye edilecektir.Bu uygulama el ile yapılabileceği gibi betoniyer ve pompa aracılığı ile de yapılabilir.

18 Ortak mahallerde yerler 2 veya 3 cm, basamaklar 3cm mermer plaklarla kaplanacaktır. Bina girişinde bu uygulama bel hizasına kadar olup mermer parapetlerle desteklenecektir.

19 Sahanlıklarda merdiven korkuluğu olarak ferforje demir yada aleminyum profiller tercih edilecektir. İmalat için hangi tür seçilirse seçilsin tamamlanması aşamasına kadar o imalat çeşidinin bağlantı elamanları tercih edilecektir.

20 Daire giriş kapıları en az TSE markalı bir firmanın ürünü olarak, aynı renk ve modelden tercih edilecek ve çelik olacaktır. Bu bir ortak mahal imalatı olduğu için özellikle bu konuda keyfiyet uygulanmayacaktır.

21 İç kapılar panel kapı olarak takılacaktır.Kasa, kapı kanadı, pervaz boyanmış halde monte edilecek. Ayrıca kol ve kilit takımları da dahil çalışır halde teslim edilecektir.

           22 Dış cephelere bakan tüm kapı ve pencereler genişlik ve yükseklikleri göz önüne alınarak uygun serilerde PVC  malzemeden imal ve monte edilecektir. Pencere ve kapıların camları çift cam olacaktır. Bu imalat için piyasada adı sıkça geçen pimapen, pakpen yada egepen markalarından biri tercih edilecektir. 

23 Mutfak dolabı olarak pvc kapaklı suntalem dolaplar takılacaktır.Bu imalat tezgah ve üst dolap olarak iki bölüm olup alt kısımda proje şartlarına göre bulaşık makinesi boşluğu ve fırın boşluğu bırakılacak, üst kısımda ise fırın için aspiratör yuvası bulundurulacaktır. Seçilecek modele göre cam kapaklar ve tüm aksesuarlar ile iç raflar dahil tam tekmil teslim edilecektir.

24 Odaların ve salonun tabanları laminant parke ile kaplanacak, kaplama öncesi alt yüzey tesviye muşambası ile örtülecek, imalat pervazların montaj edilmesi ile sonlandırılacaktır.

25 Kalorifer radyatörleri panel tipi ve en az TSE standartlı olacaktır. Montaj elemanları aracılığı ile asılmış ve vanaları dahil takılı vaziyette teslim edilecektir.

26 Daire iç duvarları saten alçı üzerine bir kat astar ve iki katlı su bazlı boya ile örtülmek sureti ile katılacaktır. boya markası olarak ÇBŞ,DYO,POLİSAN yada BETEK markalardan biri yada birkaçı kullanılacaktır.Renk seçimi için uygun zamanda ve topluca olan keyfiyetler müteahhit firma tarafından dikkate alınacaktır.

27 Odalar ,mutfak antre ve salon tavan-duvar bileşimleri kartonpiyer dönülecek, ayrıca her bağımsız bölümün orta noktasına göbek konmak sureti ile bu imalat sonlandırılacaktır.

28 Banyo ve tuvaletlerde vitrifiye malzeme olarak ayaklı lavabo, tuvalet taşı ile rezarvuarı monte edilecek. Bu malzemeler 1.sınıf olacaktır.Yine banyolara projede belirtilen ebatlarda 1.sınıf duş teknesi monte edilecektir.

29 Su armatürü olarak her direye bir mutfak, bir banyo, bir lavabo bataryası ile uygun adetlerde diğer musluklardan monte edilecektir.Bu imalat kalemi için de birinci sınıf malzeme ve markalar kullanılacaktır. Lüks malzeme tercih eden daire sahipleri kendileri temin etmek sureti ile müteahhit firmaya monte ettirebilecektir.

30 Elektrik armatürleri TSE yada CE standartlı malzemelerden monte edilecek.Sortiler sırasında ortak anten ve telefon hatları yapılmış olacaktır. Aydınlatma elemanlarından banyo WC ve balkon tavan armatürleri müteahhit tarafından monte edilecektir.Yine ortak mahal armatürlerinde müteahhit tarafından takılacaktır.

31 Binada çift hızlı asansör, her türlü montaj elamanı elektrik donanımı ve motoru dahil çalışır vaziyette teslim edilecektir.Asansör yük özelliği arza etmeyeceğinden insan nakli hariç hiçbir taşıma işinde kullanılmayacaktır. Ancak bina yönetimi adına ikamet edenlerden biri yada birkaçının teslim alma talebi ile müteahhit'in bu konudaki keyfiyeti devredecektir.

32 Doğalgaz kolon ve daire içi borularının çekiminde seçilecek malzeme kalitesi ve ebatları ile ilgili olarak müteahhit firmanın hiçbir keyfiyeti olamadığından bu imalatlar bir yetkili firma denetiminde yapılacaktır.

33 Bina sahanlıkları silikon esaslı ve silinebilir boya ile kapatılacaktır.

34 Elektrik ve doğalgaz su sayaçları muteahhit tarafından takılacaktır.

35Bina girişine görüntülü diafon sistemi her daireye olmak üzere takılacaktır.

36 Müteahhit firma uydu anten sortilerini çatıda toplayacak, montaja hazır halde bırakacaktır.Bu konuda dairelerin ferdi talepleri hiçbir şekilde dikkate alınmayacak tır.Bu konuda bina ortak hareket etmekle mükelleftir.

37 Apartman giriş kapısı ferforje demirden, olarak imal edilecek ve boyası ile her türlü apartları dahil çalışır halde teslim edilecektir.

38 Dış cephe boyası olarak silikon esaslı malzemeler, astar üzerine iki kat uygulanmak şartıyla kullanılacaktır.

Müteahhit Sn. Ömer İyem ve Şakir İyem'e katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Kaçmaz Emlak, Aziz Kaçmaz

      16041 kez okundu

 

 

Makaleye Yapılan Yorumlar