Miras Payının Devri

15 Mayıs 2013 Çarşamba 3356 kişi okudu.
Miras payının devri (temliki), iştirak halinde bulunan mirasçılardan birinin miras payını, iştirak bozulmadan diğer bir mirasçı veya mirasçılara devretmesi demektir (MK.676). Bu devir bedelli ise satış, bedelsiz ise bağış gibi değerlendirilir.

Bilindiği üzere, iştirak hali bozulmadan miras payının iştirake dahil olmayan üçüncü kişilere devri yasaktır. Sadece mirasçılara devri mümkündür. Bir mirasçı diğer bir veya birkaç mirasçıya veya tüm mirasçılara payını dilediği oranlarda devredebilir. Bu devir hisseli devir yasağına girmez. Bu devrin tapu sicilinde gösterilebilmesi için öncelikle miras intikalinin tescil edilmiş olması gerekir.

Miras payının devri için kural olarak tapu sicil müdürlüğünde resmi senet düzenlenir. Ancak Medeni Kanunun 677. Maddesine göre bunun noterde düzenlenmesi de mümkündür. Hatta taraflar kendi aralarında adi yazılı olarak da yapabilirler. Yeter ki imzaları teyit edilebilsin. Noterde veya taraflar arasında adi yazılı şekilde yapılmış miras payı devri sözleşmelerinin tapuya tescili için, payını devreden mirasçının tescil isteminde bulunması veya tescil isteminde bulunmaya yetki vermiş olması gerekir.

 

Miras Payının Devri
Etiketler: