Cins Değişikliği nedir? Nasıl yapılır?

15 Mayıs 2013 Çarşamba 3398 kişi okudu.
Bir taşınmazın cinsinin yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale, bağ, bahçe ve benzeri iken arsa ve arazi, arsa ve arazi veya yapılı iken bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir.

Hissedar veya iştirakçilerden birinin istemi ile kadastro müdürlüğündeki teknik işlemleri başlatılabilir.
CİNS DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN BELGE VE BİLGİLER

1- Cins değişikliği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği,

2- Yapısız iken yapılı hale gelen taşınmazlarda yapı kullanma izni veya belediye ya da valiliğin yazısı,

3- Tapuda kayıtlı malik veya hissedarların kimliği, vekillerin vekalet ­namesi ve kimliği,

4- Malikin temsilcisi vasi ve kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği veli ise vukuatlı nüfus kayıt örneği,

5- Talep sahibi şirket, vakıf,dernek veya kooperatif temsilcisi ise yetki belgesi ile kimliği,

6- Malik ölmüş ise talepte bulunan mirasçıların adlarına intikal işlemini yaptırmış olmaları gereklidir

Malikin veya hissedarların talebine taşınmaz malın bulunduğu yere göre belediye veya valiliğin (bayındırlık ve iskan müdürlüğünün) cins değişikli ­ğinin yapılabileceğine yönelik yazısını da eklemeleri gerekir. Kural olarak yapısız iken yapılı hale gelen taşınmazların cins değişikliği için yapı kullanma izin belgesinin getirilmesi şart değildir. Belediye veya valiliğin cins değişikliğinin yapılabileceğine dair matbu yazısı yeterlidir.

Yapılı hale getirme işlemlerinde, kadastro müdürlüğü değişikliği paftasına ve klasörüne işledikten sonra tescil bildiriminin bir örneğini belediye veya valiliğin yazısına cevaben gönderir.
Belediye veya valiliklerce cins değişikliği yapılmayan yerlere yapı kullanma izin belgesi verilmez

Cins Değişikliği nedir? Nasıl yapılır?