Yeni Kat Mülkiyet Yasası nedir ?

15 Mayıs 2013 Çarşamba 3056 kişi okudu.
DEPREM HARCAMALARI: Depreme dayanıklılık için yapılacak harcamalar, ana gayrimenkulün genel giderlerine ilave edilecek. Binayı güçlendirme gider ve avans payını ödemeyenler, gecikme için aylık yüzde 5 tazminatı ödeyecek.

Geçimsiz Komşular: Yasada geçimsiz komşular için de bir düzenleme yapıldı. Kooperatif kesintisi, apartman aidatı, bakım, onarım gibi konularda borcunu ödemeyen, yükümlülüklerini yerine getirmeyerek komşuları için hayatı çekilmez hale getirenlerin mahkeme kararı ile evlerinin satılması kararında zarara uğramaları önlenecek. Ev, davanın açıldığı tarihteki değil, hüküm verildiği tarihteki rayiç değerinden satılacak.

Mevcut sistemde ev davanın açıldığı tarihteki değerinden satılıyordu. Davalar çok uzun sürdüğü için vatandaşlar büyük zararlara uğrayabiliyordu. Dava açıldığında bir ev 50 bin YTL ise mahkeme sonuçlandığında değeri 100 bin YTL'ye çıkıyor, ancak yasadaki hüküm nedeniyle vatandaş 50 bin YTL'lik zarara uğruyordu. Kat maliklerinden bir kısmı bu davayı açmak istemezse davayı öteki kat malikleri açacak ve hâkim, hüküm vermeden önce, devir bedelinin ileride hak sahibine ödenmek üzere davacılara uygun bir süre verecek.

Devir bedelinin süresi içinde geçimsiz komşunun hesabına yatırıldığına ilişkin belge ibraz edildiğinde ve davanın kabulü halinde hâkim, davalının bağımsız bölümünün mülkiyetinin, davayı açmış olan kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesine ve devir bedelinin işlemiş faiziyle davalıya ödenmesine karar verecek. Kat irtifakı sahiplerinden biri, kendine düşen borçları, noter aracılığıyla yapılan ihtara rağmen, İhtar tarihinden başlayarak 2 ay içinde yerine getirmezse, hâkim, onun arsa payının ve kat irtifakının, dava tarihindeki değeri karşılığında, öteki paydaşlara arsa payları oranında devrine karar verebilecek.

Site yönetimi iki yılda bir toplanaca: Site yönetimleri seçimlerinin iki yılda bir yapılmasının yolu açıldı. Mevcut sistemde yılda bir site yönetimi seçiliyordu. Birkaç bloktan oluşan sitelerde yönetim seçimlerini yapacak kişileri bile seçmek bir yılı buluyordu.

Ortak aloan tadilatı izine: Gayrimenkullerin ortak alanlarında yapılacak tadilatlar için tüm kat maliklerinin yazılı rızasının alınması hükmü de değişti. Yeni yasada daire sahiplerinden biri, diğer kat maliklerinin "beşte dördünün" (yüzde 80) yazılı rızası olmadıkça, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesis, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramayacak. Ancak acilen onarım veya ana yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğu mahkemece tespit edilirse kat maliklerinin rızası aranmayacak.

Muhalif olanlar dava açabilecek: Bina ile ilgili alınan bir kararı benimsemeyen daire sahipleri mahkemeye kararın iptali için dava açabilecek.

Tadilat Sınırı: Komşularının onayı olmadan hiç kimse evindeki kolan ve kirişleri kestiremeyecek. Taşıma sistemine dahilse duvarlarını yıktıramayacak. Özellikle apartmanların altındaki dükkân ya da galerilerin kolon ve kirişleri kesip, depremde binaların yıkılmasına neden olmasının önüne geçilmiş olacak.

Bin Yetele Ceza: Yasa çıkmadan önce kat irtifakı kurulmuş ve yapıları tamamlanıp yapı kullanma belgesi alınmış binalara, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içinde kat mülkiyetine geçecek. Belirtilen sürede, kat mülkiyetinin kurulması için gereğini yerine getirmeyen kat irtifak hakkı sahipleri, bin YTL para cezası ödeyecek.

Yeni Kat Mülkiyet Yasası nedir ?